Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

I. Definicje:

Regulamin: Regulamin zakupu i rezerwacji biletów na Polish Dance Festival 2023 r., odbywający się w MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTER & HOTEL, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, zwany dalej Festiwalem, za pośrednictwem strony internetowej www.polishdancefestival.com
Organizator: Szkoła Tańca Polish Club Kamila Kajak-Mosejcuk ul. Ignacego Mościckiego 34C 05-080 Lipków, NIP: 1181671938; adres e-mail: office@polishdancefestival.com
Strona internetowa: www.polishdancefestival.com, której administratorem jest Organizator.
Użytkownik: Osoba korzystająca ze strony internetowej w celu zakupu biletu.
Bilet: Dokument uprawniający do udziału w Festiwalu, tj. potwierdzenie zakupu biletu przesłane przez Organizatora na adres e-mail Użytkownika po zatwierdzeniu dokonanej przez Użytkownika płatności za bilety.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy osób (zwanych dalej Użytkownikami), które kupują bilety na Festiwal Polish Dance Festival 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej www.polishdancefestival.com.
 2. Sprzedawcą biletów jest Organizator.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu, co jednocześnie stanowi oświadczenie Użytkownika i stwarza zobowiązanie cywilnoprawne pomiędzy nim, a Organizatorem.
 4. Wszystkie podane na stronie internetowej ceny są wyrażone w polskich złotych.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT, Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane wymagane do jej wystawienia na adres: tickets@polishdancefestival.com lub w uwagach do zamówienia.
 6. Organizator dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT po zakupie biletów online. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres: tickets@polishdancefestival.com podając jednocześnie prawidłowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub utracone wiadomości, potwierdzenia i inne dane w sieci internetowej Użytkownika.
 8. Aby skorzystać z możliwości zakupu biletów online, Użytkownik musi spełnić minimalne wymagania techniczne:
  a) Przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript.
  b) Program umożliwiający podgląd i wydruk biletów w formacie PDF (np. Adobe Reader).

III. Zasady sprzedaży biletów

 1. Procedura zakupu biletów obejmuje:
  a) Podanie przez Użytkownika danych osobowych, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
  b) Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem;
  c) Wybór liczby biletów;
  d) Dokonanie płatności za bilety.
  e) Potwierdzenie zamówienia i otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu lub biletów na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup maksymalnie 100 pojedynczych biletów na jeden spektakl.
 3. W przypadku zamiaru zakupu większej liczby biletów, Użytkownik zobowiązany skontaktować się Organizatorem
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych. Użytkownik zostanie obciążony prowizją za błędnie wykonaną transakcję.
 5. Płatność za bilety odbywa się w formie przelewu bankowego na jeden z dwóch rachunków bankowych wskazanych w trakcie procedury zakupu biletów.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za zamówione bilety w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności za zamówione w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zamówienia biletów, zamówienie biletów zostaje anulowane.
 8. Biletem wstępu na Festiwal jest potwierdzenie zakupu biletów, które Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po zatwierdzeniu dokonanej przez Użytkownika płatności za bilety. Użytkownik zobowiązany jest okazać bilet wstępu Bileterowi w momencie wstępu, w formie wydruku potwierdzenia zakupu lub na ekranie swojego telefonu.
 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 2 dni robocze (słownie: dwa dni) przed rozpoczęciem Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży biletów online w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny. Informacja na ten temat zostanie udostępniona na stronie internetowej.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza, że brak jest biletów na Festiwal. W przypadku jakichkolwiek niedogodności lub problemów działania systemu sprzedaży internetowej, należy kontaktować się z Organizatorem.

IV. Zwroty

 1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi ani wymianie, chyba że Festiwal zostanie odwołany lub repertuar ulegnie zmianie z winy Organizatora.
 2. Informacje dotyczące odwołania Festiwalu lub zmian będą przekazywane na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownika.
 3. Zwrot dokonanych płatności przez Użytkownika nastąpi za pośrednictwem przelewu na konto, z którego dokonano płatności.
 4. Festiwal rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.
 5. Użytkownik nie ma prawa ubiegać się o zwrot kosztów dodatkowych, tj. np. hotel czy dojazd.

V. Reklamacje

 1. Uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer, kwotę i datę transakcji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje można składać nie później niż 7 (słownie: siedmiu) dni od chwili zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od ich otrzymania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za nieprawidłowo wykonane płatności.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Szkoła Tańca Polish Club Kamila Kajak-Mosejcuk ul. Ignacego Mościckiego 34C 05-080 Lipków, NIP: 1181671938;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: office@polishdancefestival.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji biletów na Festiwal, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej RODO). Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba się znalazła lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celu realizacji wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży internetowej.
 2. Otrzymane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, a Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do treści swoich danych i ich poprawiania.